Stowarzyszenie od początku swojej działalności zaangażowane jest w
realizację zadań związanych z wyrównywaniem szans osób
niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia. Realizowane zadania
mają na celu włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia
społecznego i zawodowego. Promowanie osób niepełnosprawnych w
środowisku ich zdolności i zainteresowań.
Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osoby niepełnosprawnej
intelektualnie oraz przygotowanie jej do życia w społeczeństwie na
miarę indywidualnych możliwości. Przestrzeganie ,respektowanie praw
osób niepełnosprawnych intelektualnie
Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia
społecznego i zawodowego.

GŁÓWNE CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA:
Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków
wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji i nauczania dzieci,
młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i
fizyczną oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie.

 

  • Dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
    oraz zawodowym .
  • Przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia
    społecznego i zawodowego.
  • Zmianę negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.