1
STATUT
STOWARZYSZENIA „ KONTAKT” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Szkole Podstawowej Nr 41 Specjalnej w Zabrzu
(TEKST JEDNOLITY)
Uchwalony w dniu 23 lutego 2017r. na Walnym Zebraniu Członków.
Zmieniony w dniu 17 października 2017r
Zmieniono w dniu 21 listopada 2017r

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie „KONTAKT” Rodziców, Opiekunów i Przy-jaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy Szkole Podstawowej Nr 41 Specjalnej w Zabrzu, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samo-rządnym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r.- Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z póz. zm.), ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie ma prawo używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „KONTAKT”.
§ 2
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów prawa odnoszących się do stowarzyszeń.
2. Działalność statutowa Stowarzyszenia prowadzona na rzecz określonej grupy podmio-tów wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną, stanowi wyłączną statutową działalność i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych.
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej w szczególno-ści teren województwa śląskiego, siedzibą zaś miasto Zabrze.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza Rzeczpospolitą Polską oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działa-nia.

2
§ 4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Dla prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
2. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).
§ 5
Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci wg wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział II. Cele i środki działania Stowarzyszenia
§ 6
Celem Stowarzyszenia jest tworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji i nauczania dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i spo-łeczeństwie w następujących obszarach:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
3. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Działalności charytatywnej.
5. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
6. Ochrony i promocji zdrowia.
7. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
9. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
10. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
11. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

3
12. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
13. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
14. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
15. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
16. Turystyki , krajoznawstwa oraz wypoczynku osób niepełnosprawnych.
17. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
18. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
19. Promocji i organizacji wolontariatu.
20. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
21. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Integrację i wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
2. Prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym.
3. Tworzenie i prowadzenie placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych czasowego i stałego pobytu, w tym dziennego i całodobowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych.
4. Prowadzenie i organizowanie grup terapeutycznych, świetlicy terapeutycznej dla absolwentów Szkół kształcenia specjalnego z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym, grup wczesnego wspomagania rozwoju wraz z wczesną diagnozą dziecka niepełnosprawnego.
5. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez aktywność społeczną, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
6. Organizowanie imprez kulturalno- oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, wystaw, wernisaży, prezentacji teatralnych promujących osoby niepełnosprawne.

4
7. Organizowanie różnych form wypoczynku zarówno w kraju jak i za granicą: półkolonie, kolonie, wycieczki, wyjazdy turystyczno-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów w miarę z udziałem dzieci zdrowych, wyjazdów w ramach profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej tzw.„ zielone szkoły”.
8. Włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia lokalnej społeczności.
9. Konsultacje specjalistyczne (neurologiczne, psychiatryczne, psychologiczne) wspomagające proces terapeutyczny z osobą niepełnosprawną.
10. Działalność związana z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
11. Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych.
12. Organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, zjazdów o tematyce dotyczącej terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
13. Prowadzenie działalności wydawniczej informacyjnej, popularyzatorskiej dotyczącej przyczyn, skutków i sposobów rozwiązywania problemów z niepełnosprawnością, pomocy socjalnej.
14. Organizowanie grup samopomocowych wspierających osoby niepełnosprawne.
15. Reprezentowanie na zewnątrz interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
16. Podejmowanie działań celem przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego, propagowanie praw osób niepełnosprawnych.
17. Współpraca w zakresie realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzonych z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
18. Wspieranie materialne jak i finansowe osób niepełnosprawnych.
19. Organizowanie zbiórek charytatywnych.
20. Pozyskiwanie funduszy na realizację statutowej działalności Stowarzyszenia.
21. Promocja i organizacja wolontariatu.
22. Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności, Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu instytucjami naukowymi, ośrodkami terapeutycznymi, związkami wyznaniowymi na zasadach określonych Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U.Nr 96 poz.873 z pózn. zm ).

5
§ 8
1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalności pożytku publicznego. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości zgodnie z wymogiem art. 10 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.
2. Nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie prowadzi w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
3. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego;
a. działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z
b. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z
c. wydawanie książek 58.11.Z
d. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
e. działalność organizatorów turystyki 79.12.Z
f. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów82.30.Z
g. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z
h. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
i. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E
j. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.10.Z
k. działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A
l. pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z
4. Działalność odpłatna pożytku publicznego;
a. działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z

6
b. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z
c. wydawanie książek 58.11.Z
d. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
e. działalność organizatorów turystyki 79.12.Z
f. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
g. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z
h. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
i. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E
j. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.10.Z
k. działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A
l. pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki
§ 9
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych;
a. wspierających;
b. honorowych.
2.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wpierającym stowarzyszenie.
3.Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

7
2. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych co rocznym stażu członkowskim. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; b. zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia; c. korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami.
4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; b. regularnego opłacania składek członkowskich; c. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 11
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłu-żona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzy-szenia, które również pozbawia tego tytułu.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji.

8
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisa-nej deklaracji o której mowa w ust.1.
§ 13
1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. złożenie pisemnego oświadczenia członka o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;
b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
c. uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 2 lat po uprzednim upomnieniu;
d. całkowitego braku aktywności członka Stowarzyszenia;
e. działania sprzeczne ze statutem, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.
2.Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
3.Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna w tej sprawie.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 14
Władzami Stowarzyszenia KONTAKT są:
a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem.
b. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem.
c. Komisja Rewizyjna.
§ 15
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, są one jednak zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
2. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Stowarzyszenia władzom tym przysługują prawa koaptacji, lecz liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

9
§ 16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni ; b. z głosem doradczym –członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
§ 17
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenia kierunków działania Stowarzyszenia;
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c. udzielenie absolutorium Zarządowi za okres objęty sprawozdaniem;
d. dokonywanie zmian w statucie;
e. określanie wysokości składek członkowskich i wpisowego;
f. uchylenie wysokości składek członkowskich i wpisowego;
g. ustalanie składu liczbowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz powoływanie i odwoływanie ich członków;
h. decydowanie w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
i. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
j. decydowanie w innych sprawach stowarzyszenia, dla których Statut nie ustala właściwości innych władz stowarzyszenia;
k. upoważnienie Zarządu Stowarzyszenia do podejmowania uchwał w sprawie składek członkowskich;
l. rozpatruje odwołania w zakresie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia;
m. nadaje godność członka honorowego oraz pozbawia tegoż tytułu, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§ 18
1.Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:
a. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków;
b. w drugim terminie bez względu na liczbę członków obecnych.

10
2.Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym, przy czym na żądanie co najmniej 1/5 obecnych głosowanie odbywa się tajnie, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3. Zasada opisana w ust.2 nie dotyczy uchwał Walnego Zebrania o zmianie Statutu oraz likwidacji Stowarzyszenia.
§ 19
1. Walne Zebranie Członków może być:
a. zwyczajne;
b. nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność):
a. z własnej inicjatywy;
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
6. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
§ 20
Zarząd Stowarzyszenia:
1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 4-6 osób .

11
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4.Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się wybierając spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
5.Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia; w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes;
6.Postanowienia w ust. „5” nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzajów spraw. Podziału spraw dokonuje się na drodze uchwały;
7.W przypadku, gdy Zarząd podejmie się realizacji zadań przekraczających zakres bieżących spraw, wyznaczy w tym celu członka Zarządu odpowiedzialnego za realizację tych zadań i ustali podstawę prawną oraz wysokość ewentualnego wynagrodzenia tego członka zarządu:
8.Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
7.W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów , przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i obowiązują wszystkich członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
9.Na podstawie swojej uchwały, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
10.Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 21
1.Do kompetencji Zarządu należy:
a. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;
b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
c. zwoływanie Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
d. opracowywanie projektów i kierunków działania Stowarzyszenia;
e. opracowywanie projektu budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia;
f. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia;

12
g. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
h. prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
i. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkowstwa honorowego Stowarzysze-nia;
j. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
k. wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub uchwałami Walnego Zebrania Członków;
l. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
m. powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
§ 22
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika (Dyrektora).
2.Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

§ 23

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 24
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej:

13
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
c. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
d. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
e. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu;
f. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
§ 26
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji, przy czym głos decydujący posiada Przewodniczą-cy Komisji w przypadku równej ilości głosów.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
Rozdział V. Majątek gospodarka finansowa
§ 27
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie;
b. darowizny, zapisy i spadki, zbiórki publiczne;

14
c. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
d. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;
e. dotacje, subwencje, kontrakty;
f. odpłatnej działalności Stowarzyszenia.
g. Składki członkowskie powinny być wpłacane wg zasad określonych przez Walne Zebranie.
§ 28
1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
5. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków , Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.
2. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
3. Cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) przekazywana jest wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia.
4. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.
§ 30
1. Statut Stowarzyszenia oraz inne akty wewnętrzne Stowarzyszenia zabraniają;
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,

15
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków ,członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organi-zacji;
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 31
1. Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz doku-menty obrotu pieniężnego, obrotu materialnego, dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, a także oświadczenia woli w zakresie praw i obowiąz-ków majątkowych, podpisuje dwóch członków Zarządu działających łącznie, t.j.:
a. Prezes lub Wiceprezes;
b. Skarbnik Zarządu albo Sekretarz.
2.W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

16

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 32
Zmiany Statutu jak i rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością co najmniej ¾ głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
§ 33
Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje organizacje lub instytucje społeczne, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.